Sustenabilitate

Rompetrol Energy funcționează conform legislației de mediu aplicabile, precum și Sistemului de Management Integrat implementat, care include prevederi dedicate în ceea ce privește managementul apei și deșeurilor, gestionarea și atenuare emisiilor, precum și protecția biodiversității.

Pentru a putea atenua în mod eficient riscurile legate de climă, Rompetrol Energy a analizat atât riscurile, cât și oportunitățile care decurg din proiectul acestei unități de producere combinată de energie electrică și termică.

Factorii externi luați în considerare în analiza riscurilor și oportunităților includ schimbările climatice, calitatea apei și a aerului, resursele disponibile, contaminarea siturilor existente, biodiversitatea și ecosistemele, energia regenerabilă. 

Pentru a-și aduce contribuția la o economie cu emisii scăzute de carbon, Rompetrol Energy își concentrează activitatea pe acțiuni de atenuare a riscurilor climatice care urmăresc: 

• Reducerea consumului de energie (energie electrică, combustibil, apă, aer comprimat); 

• Reducerea temperaturii gazelor reziduale evacuate de la 175°C la 95°C în condiții normale prin implementarea proiectului centralei de cogenerare; 

• Eliminarea consumului de păcură în funcționarea normală după punerea în funcțiune a centralei; 

• Reducerea consumului de gaz de la rafinărie de la 100% (2021) la maxim 25% după punerea în funcțiune a unității de cogenerare; 

• Gazele naturale vor fi considerate combustibil principal pentru centrala cu min 75% din consumul total; 

• Monitorizarea on-line a eficienței cazanului de abur;

• Integrare deplină cu rafinăria în ceea ce privește producerea sursei de abur prin maximizarea producției în cadrul centralei.